Een broederschapshuis met een rijke historie

Geschiedenis Friesch Doopsgezinde Broederschapshuis – Gastvrij sinds 1929

Hotel Restaurant Vakantiehuis Buitengoed Fredeshiem Steenwijk Overijssel
Fredeshiem in 90 jaar!

De oorsprong van Fredeshiem (‘erf van vrede’) moet worden gezocht in Engeland, bij de inspirerende invloeden van het Engelse Quakerscentrum in Woolbrook.

Tjeerd Oeds Hylkema (1888-1962) bezocht in het begin van de vorige eeuw tijdens zijn studietijd meerdere malen dit internationale studiecentrum van de Quakers en raakte onder de indruk van het frisse en dienende christen-zijn zonder al te veel gepreek. Bij Hylkema groeide de wens voor een eigen oord om tot rust en bezinning te komen, een centrum voor jong en oud, waar het geloof kon worden beleefd.

Fredeshiem, een van de drie grote huizen binnen de Doopsgezinde Broederschap, is ontstaan uit de contacten van enkele doopsgezinden met de Quakers in het Engelse Woodbrooke en wat later met de Woodbrookersbeweging in Barchem. In doopsgezinde kring voelde men sterk de behoefte door te geven wat men daar ontvangen had en zo ontstond in 1917 de zogenaamde Gemeentedagbeweging. Naast Gemeentedagen werden Gemeentedagkampen georganiseerd in het Kraggehuis in Giethoorn. Hieruit kwamen op instigatie van Sjouke de Zee de Fryske Minnisten Gemeintedeikampen voort. Vanuit deze kampen ontstond de behoefte aan een doopsgezind Fries centrum voor oud en jong, waar het geloof kon worden beleefd en verdiept.

Buitengoed Fredeshiem De Bult Steenwijk Overijssel Geschiedenis
Geschiedenis doopsgezinde Buitengoed Fredeshiem Steenwijk - De Bult

Samen met 3 broeders ging Hylkema op zoek naar een geschikte plaats, maar in Friesland werd deze zoektocht geen succes. Tijdens een dienst in Steenwijk vertelde hij over hun vruchteloze zoektocht. Een van de gemeenteleden maakte hen vervolgens attent op het uitgestrekte landgoed De Eese. Hylkema bedacht zich geen moment, dezelfde week was de koop afgerond.

De grond werd gekocht en ruim een half jaar later stond het huis er, ontworpen en gebouwd door architect Mellius Klijnsma. Op 28 juli 1929 vond de opening plaats van het Friesche Doopsgezinde Broederschapshuis. Het werd Fredeshiem genoemd – Erf van Vrede. Het eerste bestuur van het huis-de Hiemwar-bestond uit de vier oprichters, de heren ds. T.O. Hylkema, Sjouke de Zee, Jan Gorter en Klaas Visser. In 1964 werd de rechtsvorming gewijzigd: de Vereeniging Fredeshiem werd vervangen door de Stichting Friesch Doopsgezind Broederschapshuis. In 1974 vormden grote financiële problemen de aanleiding tot de instelling van een Raad van Toezicht. Met de aanstelling van de heer A. de Ruiter als directeur per 1-1-1994 werd de organisatie van Fredeshiem aanzienlijk gewijzigd.

Vrede op Fredeshiem

Het woord “Fredeshiem” is een verbinding van twee Freise woorde, te weten “Frede” (vrede) en “Hiem” (erf, plekje grond waar het eigene leeft). Bij de oprichting omschreef men de tenaamstelling als volgt:

Ondanks dat iedereen weet wat vrede is, heeft toch eigenlijk niemand vrede. Men kan nu eenmaal niet alleen bewoner zijn van een eiland van stille vrede omspoeld door een oceaan van strijd en leed. Wie meent at ’t zou kunnen, mist niet enkel wereldkennis, het ontbreekt hem voornamelijk aan zelfkennis. rede is voorwerp van streven, niet van bezit. Maar in streven naar iets ligt, menikeer groter heil dan er gelegen zou zijn in het bezit ervan. Hiervan ieets leren verstaan wil een verblijf in ’t Huis en op ’t Hiem, dat “Fredeshiem” genaamd is.

Ups & Downs van Fredeshiem

In de 90-jarige geschiedenis is Fredeshiem sterk veranderd. In de eerste jaren na de oprichting was het huis slechts in de zomermaanden geopend. Vanaf 1943 konden gedurende het gehele jaar gasten worden ontvangen. De praktische leiding berustte bij een beheerder/ beheerdersechtpaar, terwijl gastenleiders de dagelijke gang van zaken m.b.t. de gasten verzorgden.

Het huis heeft menige ups en downs gekend en ten gevolge van financiële problemen heeft het bestaan ervan enkele keren aan een zijden draad gehangen.

In de jaren ’70 kregen ze voor het eerst te maken met serieuze problemen. Niet alleen vergrijsde de broederschap, de doopgezinde kenmerken van soberheid en eenvoud kwamen haaks te staan op de toenemende vraag naar kwaliteit en comfort. Vandaag de dag is Fredeshiem aangepast aan de tijd van nu en met de naam ‘Buitengoed Fredeshiem’ is het oude broederschapshuis de weg naar de toekomst ingeslagen.

Dankzij de persoonlijke inzet van zeer velen biedt Fredeshiem echter nog steeds een warm onthaal aan een groot aantal gasten, Friezen en niet-Friezen, doopsgezinden en niet-doopsgezinden.

In 1980 werd de Vereniging Vrienden van Fredeshiem opgericht ter (financiële) ondersteuning van het huis.

Geschiedenis doopsgezinde hotel Buitengoed Fredeshiem Steenwijk